Integritetspolicy

KROPPOFORM’s INTEGRITETSPOLICY

Så här behandlar vi dina personuppgifter

KroppoForms behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Det innebär att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder samt att du alltid kan kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har om dig.

Läs mer om dina rättigheter i denna policy eller besök www.datainspektionen.se för information om personuppgiftsbehandling. Vid frågor om vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Integritetspolicyn beskriver hur KroppoForm Uppsala AB behandlar insamlade personuppgifter.

Ansvarig för dina personuppgifter är Leila Nyström, ägare och VD för KroppoForm Uppsala AB, 556755-5767, som också ansvarar för att behandlingen av dina personuppgifter sker på ett lagligt och korrekt sätt.

KroppoForm Uppsala AB samlar in personuppgifter som du lämnar till oss vid tecknade av medlemskap, träning med klippkort, yoga, gästträning, provträning, personlig träning eller ansökan om dito. Även vid intresseanmälan via hemsidan samt utlottningar samt vid deltagande och intresseanmälan vid kurser som hålls på KroppoForm Uppsala AB.

Dessa uppgifter finns: Namn, telefonnummer, e- postadress, personnummer, postadress, bankkontonummer, foto samt uppgifter som i övrigt är nödvändiga för att KroppoForm Uppsala AB ska hantera och administrera åtaganden gentemot dig. I de fall tester utförts gällande fysisk prestation mm lagras uppgifter om detta.

KroppoForm Uppsala AB kan använda dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:

Registrera och lagra i KroppoForm Uppsala AB:s dataregister
• Hantera och administrera ditt medlemskap, gästträning, Personlig Träning och liknande
• Spara information om testresultat efter utförda fysiska tester som underlag för personlig träning
• Bevilja betalningsändringar
• Föra statistik
• Använda foton på dig i vårt kundsystem
• I övrigt för att kontakta dig avseende medlemskap och tjänster du avtalat/handlat av oss.
KroppoForm Uppsala AB’s rätt att behandla dina personuppgifter

KroppoForm Uppsala AB har rätt att behandla dina personuppgifter när du har lämnat samtycke till det eller om Power KroppoForm Uppsala AB har rättslig skyldighet att behandla dina personuppgifter. När du lämnar samtycke kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

Utlämning av personuppgifter
KroppoForm Uppsala AB lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller organisationer om KroppoForm Uppsala AB inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda KroppoForm Uppsala AB eller tredje parts rättigheter.

Överföring till tredje land
KroppoForm Uppsala AB överför inte dina personuppgifter till andra länder.

Så länge sparas dina personuppgifter
KroppoForm Uppsala AB sparar dina personuppgifter så länge du är medlem plus 5 år. När personuppgifterna inte längre behövs tas de bort.

Dina rättigheter
Registerutdrag
Du har rätt att på begäran få information om vilka personuppgifter KroppoForm Uppsala AB behandlar om dig. Din begäran ska vara undertecknad av Dig samt innehålla uppgift om namn och personnummer så vi kan säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Rätt till rättelse
Är dina uppgifter felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.

Rätt till radering, begränsning av behandling m.m
Du har rätt att begära att KroppoForm Uppsala AB raderar dina personuppgifter, begränsar behandlingen av eller överför dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig samt rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Sådan rätt omfattar inte behandling av personuppgifter på grund av rättslig skyldighet såsom behandling på grund av bokföringslag.

Hit kan du vända dig
Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickar du till: KroppoForm Uppsala AB, Torsgatan 10, 753 14 Uppsala.

Om du begär registerutdrag sänds informationen till din angiven bostadsadress. Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Så skyddas dina personuppgifter

KroppoForm Uppsala AB värnar din integritet och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs i varje enskilt fall för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och användning samt i övrigt för att säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Uppdatering av denna integritetspolicy

KroppoForm Uppsala AB kan vidta ändringar av innehållet i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på KroppoForm Uppsala AB’s hemsida.

Kontakta oss på KroppoForm Uppsala AB, info@kroppoform.se.se om du har några frågor gällande ovan.

Leila Nyström VD, leila@kroppoform.se

Denna integritetspolicy är gällande fr.o.m. 2018-05-25